ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ   ΠΑΡΑΤΥΠΙΑΙ  ΣΤΗ ΔΙΚΗ  ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ   

Κατά  την περίοδο της δίκης του Χριστού ,υπήρχαν πράγματι στην Παλαιστίνη ,δύο ειδών δικαστήρια   κατώτατα-----------ή δευτερεύοντα και το Μέγα Συνέδριο ,εβραϊστή σασγχεδρίν  γεδολά   (  Άρειος Πάγος ή Γερουσία ή Βουλή  ).----------------Τούτο απαρτίζετο από τον Αρχιερέα του έτους εκείνου .ως Προέδρον ,αντιπρόεδρον,αντιπρόεδρον,23 Ιερείς  ή  -------------πρώην Αρχιερείς, 23 Γραμματείς και 23 Πρεσβυτέρους ( Ιώσηπος : Ιουδ.Αρχ.ΙΗ΄ 1-4 ).Εισαγγελική αρχή ,δεν υπήρχε--------ως θεσμός εις το Ιουδαικόν Δίκαοον, χρέη δε εισαγγελέως «,εποιείτο ο ρητορικώτερος ή ο νεώτερος των Δικαστών»   ---------όστις ανέπτυσεν την υπόθεσιν . Επίσης ,ούτε  ο  θεσμός του συνηγόρου υπήρχεν ,αλλά χρέη  συνηγόρου  εποείτο ,---------ο ίδιος ο  κατηγορούμενος, ή στενός συγγενής αυτού .Τόπος συνεδριάσεως του Δικαστηρίου ωρίζετο «προ των πυλών----της πόλεως » (  Δευτερ. κ α' .19,κβ'. 15 κε΄. 7,Ρούθ Δ ΄.Ι.Παροιμ.κβ΄'.22 κι Ζαχαρ. η¨ 16 ) μετέπειτα δε ωρίζετο   η αίθουσα του Μ,Συνεδρίου  παρά τον λόφον , όστις απεκαλείτο « Ξυστόν ( Ιώσηπος :Ιουδ.ΠΟΛ.Ε, Δ, Ζ,ΣΤ   ) εις δε ,εκτάκτους περιπτώσεις συνεδρίαζεν και εις την  Αυλήν του Αρχιερέως. Το Μ. Συνέδριον συνεδρίαζεν από πρωίας   έως εσπέρας--------( Ιερ.κα΄12,Ψαλμοί     ρ.΄8) ,δις της εβδομάδος ,πλην Σαββάτου  και εορτών ¨παρειστήκει ,δε πας ο λαός , ίνα ' εξασφαλίζεται η δημοσιότης της δίκης ( ¨Εξοδος Ι Ν 13 .Ιερ. ,ΚΑ  12 ,Ψαλμοί   Ρ 8-6,κ β΄.66 ) Δια να αποδειχτεί δε η κατηγορία και η ενοχή του κατηγορούμενου , εξητάζοντο απαραίτητα δύο αυτόπται μάρτυρες «  επί δυσίν μάρτυριν--------ή επί τρισίν μάρτυσι  αποθανείται ο αποθνήσκων ,ούκ αποθανείται έψ  ενί μάρτυτα ( Δευτρ. 13 6 - 7, » Ιώσηπος :Ιουδ.Αρχ.βιβλ.Δ'κεφ.κ 15 )   Ο Χριστός υπεβλήθη εις τρείς αλλεπαλλήλους διαδικασίας ,ενώπιον του Αννα΄ήτις φέρει ανεπίσημον χαρακτήρα ,δεύτερον ενώπιον του Καϊάφα  εν τη οικία  του και  τρίτον  ενώπιον της ολομέλειας του Μεγάλου  Συνεδρίου ,κατά την πρωίαν , ήτις επεκύρωσεν  τας δύο προηγουμένας .   Και κατά τρία στάδια της δίκης ,εγένοντο πλείσται όσαι παρατυπίαι ,αίτινες καθυστούν την αολοφασιν άκυρον παράνομον και ανεφάρμοστον .

---------- α ).. Κατά την σύλληψιν του Χριστού ,ουδείς εκ των εκπροσώπων του Συνεδρίου ,οίτινες ηκολούθουν ,μετά  του Ιούδα -- ------την σπείραν των Ρωμαίων ,απηύθυνεν προς τον Χριστόν κατηγορίαν τινά ,βάσει της οποίας θα συνελαμβάνετο ούτος ,ουδέ ποσώς  υπήρχεν ένταλμα συλλήψεως ,έστω και προφορικόν δια να συλληφθεί ο Ιησούς  Το αναγκαίον της--------------υπάρξεως εντάλματος συλλήψεως , προκύπτει και εκ του γεγονότος  ότι ,όταν αργότερον ο Απόστολος Παύλος ,προς καταδίωξιν  των προσυλητών εις τον Χριστιανισμόν Ιουδαίων ,ζήτησε και έλαβεν παρά του Αρχιερέως ,επιστολήν ,επεχούσης  ισχύν εντάλματος συλλήψεως .Επ αυτού υπάρχει και σύμφωνος γνώμη του Γάλλου εισαγγελέωςDUPIN.----------Το ένταλμα συλλήψεως δεν ήτο απαραίτητον να ήτο γραπτόν ,αλλά έδει να εκδοθεί μετά προηγούμενην σύγκλησιν επισήμου Συνεδρίου και να εκδοθεί υπό του προέδρου ή του νομίμου αναπληρωτού του .Τοιαύτη όμως σύγκλησις ,δεν εγένετο ,ούτε το Εσπέρας της Κυριακής ,ούτε την Μ.Τετάρτην Το γεγονός ότι η σύλληψις εγένετο .νύχτα ,ως αναφέρει ο Ματθαίος « ίνα δόλω κρατήσωσι  και αποκτείνωσιν αυτόν  κατά παράβασιν της Λευιτικής διατάξεως  « ού πορεύσει -δόλω εν   τω έθνει  -σου » αποδεικνύουν ότι ,ούτε επίσημον συνέδριον  εγένετο , ούτε ένταλμα συλλήψεως εξεδόθη. Υπέρ αυτής της απόψεως συνηγορεί και το γεγονός ότι  καίτοι ο Πέτρος απέκοψεν το αυτί του δούλου Μάλχου , η πράξις --αυτή δεν --εθεωρήθη  ούτε ως αντίστασις κατά της Αρχής , ούτε ως αντίπραξις εις νόμιμον διαταγήν ή απόφασιν ,ουδέποτε δε καταδιώχθη ο Πέτρος ,ούτε καν ότε ανεγνωρίσθη εις την αυλήν του αρχιερέως υπό συγγενούς του Μάλχου .  


  β ) Κατά την ανάκρισιν   υπό του Αννα .    Ο Αρχιερεύς των Εβραίων ήτο ισόβιος και κατήγετο από την φυλήν του Ααρών ,--αδελφού του Μωυσέως . Η αρχή της ισοβιότητος ,παρεβιάσθη κατ αρχήν υπό του Σολομώντος και μετέπειτα  υπό των Ρωμαίων επάρχων ,ότε πλέον Αρχιερεύς διορίζετο κατ έτος υπό των Επάρχων .Ούτε υπήρχαν πλείστοι τέως ,Αρχιερείς ,οίτινες ήσαν μέλη του Μ. συνεδρίου λόγω σεβασμού .Το έτος της δίκης του Χριστού ,ήταν διορισμένος ως Αρχιερεύς-------- ο Ιωσήφ Καιάφας ,γαμπρός του Άννα ,υποχείριον και εκτελεστικόν όργανον αυτού .δι ό και εις τα Ευαγγέλια αναφέρονται ως  « ¨Αννας και Καιάφας »      
   Η προσαγωγή λοιπόν του Ιησού ,ενώπιον του ¨Αννα  και μάλιστα την νύκτα , όπου ουδέποτε συνεδρίαζεν το Μ.Συνέδριον ,ενώπιον του αρμοδίου κατά νόμον Αννα ,δια προανάκρισιν  .
Ηταν παράνομος ,επίσης η ανάκρισις υπό του Αννα χωρίς την εξέτασιν 2 μαρτύρων ,η ανάληψις δικαστικών καθηκόντων --υπό του Αννα  εις την ιδίαν  κατοικία ή αυλήν ,νυχτερινήν ώρα ,χωρίς απαγγελίαν κατηγορίας και δή συγκεκριμένης ---η ανάληψις του αξιώματος   δικαστού και εισαγγελέως υπό του Αννα ,ήσαν πέρα πάσης αμφισβητήσεως ---παράνομες δικονομικά πράξεις .
           
γ) επ ακροατηρίου   Αι κατηγορίαι ,ας απήυθηνε ο Καιάφας ,εις το εκτάκτως συνελθόν εις --την οικίαν του το μεσονύκτιον της Πέμπτης  Μ.Συνέδριον  ,κατά παράβασιν -των δικονομικών κανόνων ,αφήνοντας κατά μέρος τας   μέχρι τούδε κατηγορίας       Ήσαν  οι εξής : Ι ) « ο ονομάζων το όνομα Κυρίου .Θανάτω θανατούσθω, λίθοις λιθοβολείτο αυτόν πάσα η συναγωγή του Ισραήλ» (  Λευιτ. Κδ 16  και 2  ) Μνήσθητι την ημέραν ---των Σαββάτων------αγιάζειν αυτήν ,εξ ημέρας εργά ,και   ποιήσεις  πάντα τα έργα σου ,τη δε ημέρα εβδόμη Σαββάτα Κυρίω τω θεώ σου  »----- ( εξοδος Κ΄.8 12 ) και βάσει τούτων ,τροποποιημένων με την προσθήκην της διατάξεως ¨' εάν---- δε αναστή εν σοι προφήτης ...αλλ΄αποθανείται ο προφήτης εκείνος  »( δευτερ. ιγ΄.Ι-5, Λευτ.ΚΔ ) , κατεδίκασε  αυθημερόν τον Ιησούν ,απαγγέλων την ποινήν του θανάτου ,ενώ έδει να απαγγελθεί την επομένην  της εις το δικαστήριον εμφανίσεως του κατηγορούμενου ,πέραν του γεγονότος ότι έπρεπεν να ερευνήσει μήπως πράγματι ήτο------ ο μεσσίας που προαναγγέλει ρητώς ο Μωυσής . 

Παρανόμως δε απήγγειλεν ο Καιάφας την καταδικαστικήν απόφασιν ,διότι προηγουμένως δεν είχεν εξετάσει δύο τουλάχιστον μάρτυρες ,δια να καλυφθεί   το κενόν εκ των υστέρων ,μετά κόπων και βασάνων , διότι όστις -συνελαμβάνετο ψευδορκών ,είχεν την ιδίαν τύχη του κατηγορουμένου , εφαρμοζομένης της αρχής της ταυταπαθείας , ανεύρον τον Ανανίαν και Αχαζίαν ,οίτινες ψευδώς κατέθεσαν ότι ------------« λύσατε τον Ναόν τούτο και εν τρισίν ημέρας (  όχι οικοδομήσω αλλ΄) εγερώ αυτόν ,υπαρξάσης διαφωνίας εις τας μαρτυρικάς καταθέσεις .Ούτω ο Καιάφας έδει να αφήσει ελεύθερον τον Ιησού  τους δε μάρτυρας να καταδικάσει ,ή να αναβάλει την δίκην ,δια κρείσσονας αποδείξεις ,ως θα ελέγομεν σήμερον.Από την άλλην πλευρά ο Ιησούς ταύτα--- βλέπων εσιώπα  » Ο Καιάφας όμως ,προ του κινδύνου αναβολής της δίκης  προέβη εις τας εξής παρατυπίας .Καίτοι απηγορεύετο να στηρίξει κατδίκην εις την ομολογίαν του κατηγορούμενου ,ερωτά τον Ιησούν ,εκβιάζοντάς τον ταυτοχρόνως  »  Εξορκίζω σε κατά του θεού ζώντος ,ίνα ημίν είπης ,εί σύ εί ο Χριστός ο Υιός του Θεού  » Αντί λοιπόν        --ο Καιάφας να αναβάλει την δίκην ,μετά την απάντησιν του Ιησού ,και εξακριβώσει μήπως αυτός ήτο ο Υιός του θεού,------ως ρητώς αναφέρουν Αι Γραφαί ,αυτός στρέφεται προς τους δικαστές και λέει : « Ϊδε νύν ακούσατε την βλασφημίαν -------αυτοτί έτι χρείαν μαρτύρων έχομεν   » (  ματθ.κστ. 65 ) , διότο ως προείπομεν οι μάρτυρες διεφώνουν και προσπάθησε με αυτόν τον τρόπον να καλύψει το κενόν ,πέραν του γεγονότος ότι το ¨ «  Υιός του θεού  »  δεν ήτο  βλασφημία κατά τον ----Ιουδαικόν νόμον   « εγώ είπα Θεοί εστέ και υιοί Υψίστου Πάντες  (  ψαλμοί ΠΒ 6. 65 και Μαρκ.ιδ.΄64 )  Και ενώ οι δικασταί ήσαν υποχρεωμένοι να αποσυρθούν και μυστικά την επομένην να εκδώσουν την απόφασίν των ,ούτοι -εκδίδουν την καταδικαστικήν απόφασιν δια βοής
 «  ¨ΕΝΟΧΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΣΤΙ»-                                                         
    ------¨Ηταν λοιπόν δίκη αυτή   . Η σύνθεσις του δικαστηρίου ήταν νομικώς και ηθικώς άκυρος , διότι οι δικασταί ήσαν διώκται του κατηγορούμενου ,και οξέως αντιδικούντες με τα αλλεπάλληλα « Ουαί τω Ιησού » ,οι εξαγοράσαντες τον Ιούδαν αντί 30 αργυρίων ,κατά πάσαν περίπτωσιν η εκτέλεσις της καταδικαστικής αποφάσεως έδει να γίνει την  επομένην υπό των Ιουδαίων ,εάν ούτοι είχον το δικαίωμα επιβολής της θανατικής ποινής ,πλην όμως  από της εποχής   της εξορίας του Αρχελάου  14 μ.Χ. είχον απωλέσει το ιούς         ( από του-----έτους  63 π.χ. η Παλαιστίνη ήτο Ρωμαϊκή επαρχία ,έδει -λοιπόν η θανατική ποινή να επικυρωθεί από τον Ηγεμόνα  -Πιλάτον.                                                                                                                                                                                                -----Τούτω τω λόγω απέστειλαν αμέσως  ( διότι η επομένη ήταν Μ.Γ.του Πάσχα ) τον Ιησού εις το Πραιτώριον ,με τα  ---γνωστά εκεί διεδραματισθέντα 
 ΑΡΧΕΙΟ Δικηγόρου Πατρών ( νύν θανόντος )ΚΩΣΤΑ ΚΩΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ